วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โลโก้ คืออะไร:What is Logo?


ตราสัญลักษณ์ คืออะไร :What is Logo?

โลโก้หรือกราฟิกสัญลักษณ์ การจัดแสดงนิทรรศการจันทรเกษมศิลป์ ครั้งที่ 8 /2554
สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.
ออกแบบโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร 9/9/2554

การนิยามความหมายของคำว่าการออกแบบตราสัญลักษณ์หรือที่มักเรียกใช้คำทับศัพท์กันจนติดปากโดยทั่วไปว่า โลโก้ นั้น หากแบ่งแยกให้เห็นเป็นภาพรวมกว้างๆนั้น จัดว่ามีสองประเภท คือ การออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ประกอบด้วยตัวอักษรหรือรูปแบบลักษณะที่เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรียกว่า Representational design และการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ดูแล้วไม่เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นสัญลักษณ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว (Character) หรือที่เรียกว่าอัตลักษณ์เฉพาะ(Identity) ซึ่งเรียกว่า Non – Representational design ซึ่งอาจจะได้สัญลักษณ์ที่เรียกว่า Abstract symbol ซึ่งทั้งนี้ผู้ออกแบบจะต้องคิดค้นหารูปลักษณ์ Form ที่จะแสดงออกให้สัมพันธ์กับ Character ของสิ่งนั้น ๆ เช่น การออกแบบเครื่องหมายจราจร ย่อมมีลักษณะเฉพาะตัวเกี่ยวข้องกับทิศทางการขับขี่ เป็นส่วนใหญ่เรามักจะเห็นสัญลักษณ์ของเครื่องหมายจราจร มักจะออกมาในรูปแบบของลูกศร หรือการออกแบบสัญลักษณ์ที่เป็นเรื่องของเครื่องบิน มักจะมีสัญลักษณ์เป็นสิ่งที่แทนความเร็วที่พุ่งไปในอากาศได้ เช่น ส่วนใหญ่สัญลักษณ์ของบริษัทอุตสาหกรรมการบินจะเป็นรูปนก เป็นต้น

มีผู้รู้หลากหลายท่านและหลากหลายแหล่งเรียนรู้ได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์เอาไว้มากมาย ในบลอกนี้ขอเสนอคำว่า Logo ซึ่งจะนำมาอ้างอิงเพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานได้ด้วยกันไว้ ณ ที่นี้คือ

Logo มีความหมายว่าอย่างไรกันแน่ ภาษาไทยเราใช้ภาษาเขียนเป็นคำทับศัพท์ ที่สะกดคำตามการอ่านออกเสียงว่า โลโก้ ใช้เป็นภาษาพูด ซึ่งส่วนใหญ่มักหมายถึงภาพรวม(Overview)ของการที่เรานำเอากราฟิกสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้(Visual Graphics) และมีลักษณะเฉพาะ(Identity)มาใช้แทนการสื่อสารและการสื่อความหมายเป็นการเฉพาะกรณี ดังที่มีผู้รู้ทั้งหลายได้กล่้าวเป็นนิยามความหมายไว้มากมายที่จะนำมาอ่างอิงไว้ให้ทราบกัน ณ ที่นี้ เช่น


กราฟิกเอกลักษณ์หรือเรียกกันว่าโลโก้ ของคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี
ออกแบบโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร : 9 กันยายน 2554

A logo is a graphic mark or emblem commonly used by commercial enterprises, organizations and even individuals to aid and promote instant public recognition. Logos are either purely graphic (symbols/icons) or are composed of the name of the organization (a logotype or wordmark). Cited from http://en.wikipedia.org/wiki/Logo

Logos : The Greek word logos is the basis for the English word logic. Logos is a broader idea than formal logic--the highly sybolic and mathematical logic that you might study in a philosophy course. Logos refers to any attempt to appeal to the intellect, the general meaning of "logical argument." Everyday arguments rely heavily on ethos and pathos, but academic arguments rely more on logos. Yes, these arguments will call upon the writers' credibility and try to touch the audience's emotions, but there will more often than not be logical chains of reasoning supporting all claims.Cited from : http://www.public.asu.edu/~macalla/logosethospathos.html

The dictionary meaning of a logo is a symbol, sign, or emblem. Human beings have used such symbols throughout time to convey a succinct message. In present times, logos tend to be graphical in nature, designed for easy recognition of an organization. It is a tool to build an identity for the organization, as part of its trademark or brand, and to generate favourable thoughts and feelings about the organization.  
ความหมายตามพจนานุกรมของคำว่าโลโก้ คือสัญลักษณ์ ตราหรือเครื่องหมาย  ซึ่งในชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เรานั้น ได้ใช้ตราสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อการสื่อสารกันอย่างรวบรัดอยู่เสมอ ในปัจจุบันนี้คำว่าโลโก้มักจะเข้าใจกันโดยปกติทั่วไปว่า เป็นงานกราฟิกที่ออกแบบให้จดจำหรือสื่อถึงความเป็นองค์กรได้ง่าย เป็นเครื่องมือสร้างอัตลักษณ์ให้แก่องค์กร อันได้แก่ ตราสัญลักษณ์ ตราสินค้า เครื่องหมายการค้า ที่ได้สื่อสาร ได้สร้างความคิด ความนิยมชมชอบ ความรู้สึกที่ดีให้แก่องค์กรนั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

logo design bank

logo design bank